* Drogi Kliencie, Administratorem Twoich danych osobowych jest Ekovisus sp. z o.o., zwany dalej: „ADMINISTRATOREM”.
Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: kontakt@ekovisus.pl lub telefonując pod numer: +48 42 6 319 419
Możesz również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem
powołanego przez niego inspektora ochrony danych wysyłając wiadomość e-mail na adres: iod@ekovisus.pl
    * Twoje dane przetwarzane są w celu:

–  nawiązania kontaktu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 zwanego dalej Rozporządzeniem
–  zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,
–  realizacji umowy lub świadczenia usług, zarządzania udzielaniem tych usług, obsługi rozliczeń oraz płatności związanych z tymi usługami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia,
–   rozpatrzenia reklamacji, wniosków oraz reklamacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c i lit. f  Rozporządzenia,
–  realizacji przez czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C Rozporządzenia,
–  marketingu, w tym promocji produktów lub usług oferowanych przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
–  ustalenia i dochodzenia roszczeń przez Administratora w związku z prowadzoną działalnością, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F Rozporządzenia,   

    * Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na
podstawie przepisów prawa.
    * Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (obejmującym Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
    * Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres trwania umowy lub okres wyznaczony właściwym przepisem prawa.
    * Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, przeniesienia, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
    * Jeżeli wykorzystanie przez nas Twoich danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Twoich danych. Udzieloną nam zgodę możecie w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania danych przed cofnięciem takiej zgody)
    * W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – UODO.
    * W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator NIE BĘDZIE podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,  w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.